مجتمع تجاری میلاد نور

مراکز خرید

در این مجتمع اولویت طراحی استفاده از نور بدون خیرگی و یکنواخت در فضای مشاعات بوده است اما برای جلوگیری از تکرار در فضاهای طبقات از طرح های متفاوت برای تامین نور استفاده شده است. سقف های کشسان نورانی، منابع نور مخفی و چیدمان مناسب، کمترین خیرگی نور را در مشاعات و بر روی ویترین ها ایجاد نموده است.

  • کارفرما مجتمع تجاری میلاد نور
  • محل پروژه تهران - شهرک غرب
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب