مجتمع ثنا

فضای بیرونی

  • کارفرما مجتمع ثنا
  • محل پروژه شیراز
  • تامین تجهیزات روشنایی نمایندگی لناافراتاب در شهر شیراز
محصولات استفاده شده در این پروژه: