شرکت کاوشکام

اداری و آموزشی

در این پروژه کاهش مصرف انرژی و استفاده از چراغهای خاص متناسب با چیدمان 
و کاربری مبنای طراحی و نورپردازی بوده است. 
چراغهای خطی در این پروژه به نحوی طراحی گردیده است که در صورت تغییر فضای 
اتاق کنفرانس همچنان متناسب با فضای جدید باشد.

  • کارفرما شرکت کاوشکام
محصولات استفاده شده در این پروژه: