وال واشر

توان مصرفی
شار نوری
دمای رنگ نور
زاویه تابش