کلیدهای جریان نشتی و ترکیبی

تعداد پل
جریان نامی
حساسیت جریان
قدرت قطع