کلیدهای مینیاتوری DC

تعداد پل
جریان نامی
تیپ مشخصه قطع
قدرت قطع